top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Welkom bij L'Unica !
 

Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je ons concept en service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je een bestelling plaatst bij L'Unica, gelieve eerst het volgende gebruiksreglement (hierna 'regels' of 'reglement') aandachtig te lezen. Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van L'Unica zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending. L'Unica behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres info@l-unica.be


L'Unica
T.a.v. Scrugli Carmela

Euselstraat 13

3600 Genk
BTW: BE 0865.850.308
Mail: info@l-unica.be
Tel: 0475 37 44 48


Algemeen

Als je goederen bij ons koopt heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om goederen te retourneren.

Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan L'Unica heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Het retourneren van je bestelling is op eigen kosten. Wij vragen uitdrukkelijk het retourformulier te downloaden, in te vullen en bij je retour te sturen.

Terugzending van de goederen dienen te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt L'Unica er zorg voor dat binnen de 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag ( exclusief de gemaakte verzendkosten) aan de afnemer worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekzning en risico van de afnemer.

 

Give - Away

Wanneer wij een give away doen op onze facebook of instagram pagina en dit gaat over een bedrag dat wij wegschenken, wil dit zeggen dat deze ook kan verlopen. De waardebon blijft 2 maanden geldig. Bij het bekend maken van de winnaar, contacteren wij deze winnaar persoonlijk en geven wij de nodige uitleg. Als de persoon in kwestie niets van zich laat horen de gedurende 2 maand, en dus geen aankoop heeft gedaan dan heeft deze persoon geen recht meer op de gewonnen waardebon.

 

Overmacht

L'Unica is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen nakomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in email verkeer of storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of kvan alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

L'Unica behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is L'Unica gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien L'Unica bij het intrden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle foto's en teksten op de webshop zijn hoogstpersoonlijk gemaakt door L'Unica en kunnen op geen enkel moment zonder toestemming worden overgenomen. L'Unica heeft een uitsluitend recht op het gebruik van de foto's.

 

Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds contacteren via info@l-unica.be   

We doen er alles aan om je klachten binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van Internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

Prijzen

Al onze prijzen vermeld in de webshop zijn inclusief btw . Een overzicht van de verzendkosten voor het te bestellen product wordt ten alle tijden weergegeven op de product pagina  van het  te bestellen product .  Prijzen kunnen aangepast worden.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

 

Levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Het bestelde product wordt in principe binnen 5 dagen geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door L'Unica uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.


BESTELLEN EN LEVEREN

Hoe snel ontvang ik mijn bestelling?

Wij doen zorgvuldig ons best om de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren.

Daarom hanteren wij onderstaande indien de producten in voorraad zijn:

​​

 • Standaardverzending België : Levering binnen 3 à 5 werkdagen;
   

Mochten wij om wat voor reden dan ook de levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte. 
 

Wanneer ontvang ik een track and trace code?

Al onze bestellingen worden voorzien van een track and trace code. Deze ontvangt u via de e-mail op het moment van verzenden.Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem. L'Unica werkt voor de online betalingen samen met Stripe. Stripe voldoet aan de strengste veiligheidsnormen die wettelijk zijn bepaald . Als je kiest voor een online betaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringswaarschuwing gegeven. Betalingen worden verwerkt voor en namens, L'Unica geregistreerd in België met ondernemingsnummer: 0865.850.308

 

Is online betalen veilig?

Niemand mag er ongevraagd met uw geld vandoor gaan. Daarom maken wij gebruik van een beveiligde internetbeveiliging zodra u bij onze virtuele kassa bent. Dan krijgen anderen niet de kans om mee te kijken. Deze veilige verbinding heet SSL beveiliging  en herkent u aan het  slotje in uw browser.


Herroepingsrecht

Elke klant heeft het recht om zonder aantoonbare reden af te zien van zijn aankoop  binnen de redelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de aankoop door de klant, of vanaf een door de verkoper en klant (of vertegenwoordiger van de klant) afgesproken periode. Tijdens de bedenkperiode zal de klant de ontvangen (ongeopende en ongebruikte) producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te sturen naar L'Unica

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Verzenden en Retourneren
Hoe stuur ik ontvangen producten terug?

Is je bestelling niet helemaal wat je ervan verwacht had? Of de foute maat? Geen probleem.

Het artikel terugsturen kan binnen 14 dagen. ( vanaf jij de bestelling ontvangen hebt)

Terugsturen kan je (op eigen kosten) naar L'Unica (adres vermeld bij Algemene voorwaarden of op het retourformulier)

Gelieve een mail te sturen als je iets wenst terug te sturen naar info@l-unica.be

Zo zijn wij op de hoogte van je retourverzending.


Download  hier het retourformulier en vul deze volledig in. Deze voeg je vervolgens bij je terugzending zodat wij op de hoogte zijn van je retour en we deze zo goed mogelijk kunnen verwerken.

Geen retourformulier = geen terugbetaling!

 

Wanneer we je retour succesvol hebben ontvangen en deze aan de retourvoorwaarden voldoet, krijg je het bedrag van het artikel ( exclusief verzendingskosten) binnen 10 werkdagen teruggestort op de rekening wat vermeld staat op de retourformulier.

 

Wanneer je je retour opstuurt, bewaar dan altijd je Track & Trace bonnetje totdat je retour verwerkt is.
Verzend uw producten samen met het retourformulier naar ons adres:

L'Unica
T.a.v. Scrugli Carmela
Euselstraat 13
3600 Genk

 

Retourvoorwaarden

 

 • Het artikel kan binnen de 14 dagen geretourneerd worden

 • De producten/ kleding/ schoen/.. dienen in oorspronkelijk staat te zijn. (niet gewassen, gedragen en onbeschadigd)

 • Merkkaartjes moeten nog aan het item bevestigd zijn.

 • Items met make-up of andere vlekken op kunnen we niet aannemen

 • Sales artikelen mogen NIET geruild worden. Deze artikelen nemen wij niet terug. Wanneer deze toch terug gestuurd worden, storten wij geen geld terug.

 • Retourformulieren moeten volledig ingevuld worden. Geen retourformulier = geen terugbetaling

 • De kosten om items terug te sturen of te ruilen is volledig voor eigen rekening en eigenverantwoordelijkheid en risico. Dit geldt niet als wij een fout hebben gemaakt of als er iets mis is met het geleverde artikel.

 • Wil je dezelfde item ruilen voor een ander maat? Dan stuur je je item in retour en plaats je een nieuwe bestelling via de webwinkel. Als u een artikel in retour stuurt krijgt u geen vervangend artikel

   

Als u een product retour stuurt krijgt u geen vervangend artikel. Een nieuw product kunt u via de webwinkel opnieuw bestellen. Indien u een verkeerd artikel of een artikel met een fout heeft ontvangen moet deze altijd terug. Alle retourkosten zijn dan voor L'Unica. Schade aan ontvangen artikelen kunt u binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling melden via e-mail: info@l-unica.be

Afhaling

 

Uw bestelling afhalen is kosteloos. Dit kan steeds na afspraak

neem daarvoor contact met ons op

via mail info@l-unica.be

via privebericht op facebook of instagram

 

 

Vanaf € 75 worden bestellingen kosteloos verstuurd binnen België.
 

 


Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@l-unica.be Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

retourbeleid
bottom of page